บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่

 

นายยอดชาย  สายทอง
ตำแหน่ง  บุคลากรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

 

นายศิริชัย  ตาลสุก
ตำแหน่ง  บุคลากรชำนาญการ

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล
ตำแหน่ง  บุคลากรชำนาญการ


นางสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล
ตำแหน่ง  บุคลากรชำนาญการ


นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์
ตำแหน่ง  บุคลากร


นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์
ตำแหน่ง  บุคลากร

นางดวงณภัทร  ศรีจริยา
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ 3


นางรัชดาภรณ์  ชูชื่น
ตำแหน่ง บุคลากร


นางสาวอุษา  เดชสำรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอุษา  เดชสำรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404