ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕๘
ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินทดลองราชการของพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404