การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  ข้อมูลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒
  ข้อมูลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓
   
การพัฒนาบุคลากร
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานผลการลาศึกษาต่อ และผลความสำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไร่ศรีวรรณ จ.เพชรบูรณ์
   
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
  รายงานผลการอนุมัติแต่งตั้งการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายงานผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มี.ค. ๒๕๖๓
  รายงานงบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก.พ. ๒๕๖๓
   
  สร้างความเข้าใจ เรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ให้แก่บุคลากร
   โครงการอบรม การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  การตรวจสอบและการลงโทษ ทางวินัย
  งานนิติการ และงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดำเนินการ
   

 

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404