ขอมน้อย

   
ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ
 

รศ. สุรชัย ขวัญเมือง

กรรมการ 

ดร. กำพล วันทา
กรรมการ

ดร. ธวัช กงเติม
กรรมการ

อาจารย์ ดร. นิคม โยกัญญา
กรรมการ

รศ.ดร. ชัยรงค์ ขันผนึก
กรรมการ

รศ.ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี
กรรมการ
 
ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
กรรมการ
 
อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์
กรรมการ
 
อาจารย์ ดร. กฤษฎากรณ์ ยูงทอง
กรรมการ
 
ผศ. กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
กรรมการ
 
ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ ขอมน้อย
กรรมการ
 
ผศ.ดร. สำราญ ท้าวเงิน
กรรมการและเลขานุการ
   
นางสาวศิรดา แสงนก
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
   
นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404