ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุคับข้องใจ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการบังคับบัญชาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยอำนาจการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการสั่งโทษ วิธีการออกคำสั่ง ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการอุทธร์และการพิจารณาโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404