1. แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
2. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
3. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
4. แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
5. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร
6. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร พ.ศ. 2542
7. แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2562
8. แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
9. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
10.1 แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-1-ประเภทวิชาการ
10.2 แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-2-ประเภททั่วไป
10.3 แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-3-ประเภทวิชาชีพ / เชี่ยวชาญเฉพาะ
10.4 แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-4-ประเภทบริหาร

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407