1. แบบฟอร์มขอเทียบเคียงสาขาวิชา
1.1 บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์กลับ
1.2 แบบฟอร์ม
1.3 ตัวอย่าง
1.4 การกำหนดชื่อสาขาวิชา ตามประกาศ กพอ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 มิถุนายน 2561
2. แบบฟอร์มคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
3. แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
4. บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการปรับปรุงใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ พ.ศ. 2560
5. บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการปรับปรุงใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ พ.ศ. 2564
6. คำชี้แจงประกอบการแก้ไขตำรา/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
7. แบบฟอร์มคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564
8. แบบประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404