1. แบบฟอร์มขอเทียบเคียงสาขาวิชา
1.1 บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์กลับ
1.2 แบบฟอร์ม
1.3 ตัวอย่าง
1.4 การกำหนดชื่อสาขาวิชา ตามประกาศ กพอ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 มิถุนายน 2561
2. แบบฟอร์มคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
3. แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
4. บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการปรับปรุงใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ พ.ศ. 2560
5. บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการปรับปรุงใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ พ.ศ. 2564
6. คำชี้แจงประกอบการแก้ไขตำรา/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
7. แบบฟอร์มคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564
8. แบบประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565
9. แบบประเมินตำรา/หนังสือ พ.ศ. 2565
10. บันทึกข้อความ-ขอส่งผลงานวิชาการประเภททั่วไป-ตามประกาศ-ก.พ.อ. 2564-เสนอคณบดี
11. บันทึกข้อความ-ขอส่งผลงานวิชาการประเภททั่วไป-ตามประกาศ-ก.พ.อ. 2564-เสนออธิการบดี
12. บันทึกข้อความ-ขอประเมินการสอนไว้ล่วงหน้า-ตามประกาศ-ก.พ.อ. 2564-เสนอคณบดี
13. แบบคำขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
14. แบบฟอร์ม ก.พ.อ.-03-ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15. แบบฟอร์ม ก.พ.อ.-03-รองศาสตราจารย์
16. แบบฟอร์ม ก.พ.อ.-03-ศาสตราจารย์
17. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407