ประกาศฯ เรื่อง การให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศฯ เรื่อง การพิจารณาจ้างผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศฯ เรื่อง การให้ค่าจ้างตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นของลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่ในการสอน (อาจารย์ประจำพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศฯ เรื่อง การให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404