ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติ ในการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่พนักงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานประจำมหาวิทยาลัยได้เงินเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานประจำมหาวิทยาลัยได้รับค่าครองชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานประจำมหาวิทยาลัยได้เงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407

slotuntung slot untung