1. เอกสารและแบบฟอร์มการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.1 "ตัวอย่าง"คู่มือการปฏิบัติงานหลัก
1.2ข้อมูลประกอบคู่มือปฏิบัติงานหลัก_บริบทของมหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี
1.3 คู่มือสมรรถนะ
1.4 บันทึกขอส่งเอกสารประกอบการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ
1.5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลฯ"
3. แบบคำขอรับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง (ยกเลิก)
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย (ยกเลิก)
5. แบบฟอร์มใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ยกเลิก)
6. แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
7. แบบ (สพม.๑) คำร้องขอรับเงินบำเหน็จกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และ/หรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
8. แบบ (สพม.๒) แบบพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงเจตนาระบุบุคคลให้ได้รับสวัสดิการเงินบำเหน็จ(กรณีเสียชีวิต)
9. แบบ (สพม.๓) แบบพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงเจตนาระบุบุคคลให้ได้รับสวัสดิการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
10. แบบ (สพม.๔) คำร้องขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
11. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ยกเลิก)
12. คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
13. คู่มือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI)
13.1 ปก คำนำ สารบัญ
13.2 KPI ด้านผลสัมฤทธิ์ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดที่ 1)
13.3 ตัวชี้วัดสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง (ชุดที่ 2)
13.4 แบบประเมินด้านสมรรถนะสำหรับข้าราชการ (ชุดที่ 3)
14. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
14.1 แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-1-ประเภทวิชาการ
14.2 แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-2-ประเภททั่วไป
14.3 แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-3-ประเภทวิชาชีพ / เชี่ยวชาญเฉพาะ
14.4 แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-4-ประเภทบริหาร
15. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร พ.ศ. 2542
16. แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
16.1 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน
16.2 แบบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
17แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2562
18. แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407