ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของงานราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเลิก)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินทดลองราชการของพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407