ข้อบังคับ
   
ระเบียบ
 ระเบียบฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประเมินค่างานหรือประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
   
ประกาศ >>คลิกเพื่อเปิด<<
   
คำสั่ง
   
แบบฟอร์ม
แนบท้ายระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบการแก้ไข
เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407

slotuntung slot untung