ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่ากล่าง และฐานในการคำนวน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เงินรับขวัญทายาทใหม่ เงินบำเหน็จ และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการยื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการทำผลงานหรือการจัดทำเอกสาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น และการให้เงินรางวัลแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการทำผลงานหรือการจัดทำเอกสาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น และการให้เงินรางวัลแก่ผู้ใด้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ นำระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ มาใช้เป็นคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่ากล่าง และฐานในการคำนวน  สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง  การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง  เกณฑ์ภาะงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง  มาตราฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนาพ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง โครงร่างการการจัดทำคู่มือ ผลงานเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง การนำคุณวุฒิมาใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับการนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลาหรือมาทำงานสาย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนทางวิชาการ ผศ. รศ.  พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404