ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ เมื่อมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บุคคลสายปฏิบัติการไปฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และตำแหน่งหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการทำสัญญาตามประกาศฯ การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดค่ากล่าง และฐานในการคำนวน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
(ยกเลิก)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ยกเลิก)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เงินรับขวัญทายาทใหม่ เงินบำเหน็จ และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
(ยกเลิก)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการยื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการทำผลงานหรือการจัดทำเอกสาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น และการให้เงินรางวัลแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการทำผลงานหรือการจัดทำเอกสาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น และการให้เงินรางวัลแก่ผู้ใด้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ นำระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ มาใช้เป็นคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ยกเลิก)ประกาศฯ เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่ากล่าง และฐานในการคำนวน  สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง  การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง  เกณฑ์ภาะงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง  มาตราฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ยกเลิก)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนาพ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง โครงร่างการการจัดทำคู่มือ ผลงานเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง การนำคุณวุฒิมาใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับการนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลาหรือมาทำงานสาย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนทางวิชาการ ผศ. รศ.  พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร) พ.ศ. ๒๕๕๓

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407

slotuntung slot untung