คำรับรอง และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย(ดาวน์โหลดทั้งหมด)

01คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง - (แบบฟอร์มกลาง)
02คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานอาคาร (แบบฟอร์มกลาง)
03คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (แบบฟอร์กลาง)
04คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (แบบฟอร์มกลาง)
05คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (แบบฟอร์มกลาง)
06คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (แบบฟอร์มกลาง)
07คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักขับรถยนต์ (แบบฟอร์มกลาง)
08คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบฟอร์มกลาง)

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407