1. แบบหนังสือขออนุญาตลาออกจากราชการ
2. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวันลา
3. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร
4. บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
5. ใบลาพักผ่อน
6. ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
7. ใบลาอุปสมบท
8. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
9. ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
10. ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
11. ใบลาไปศึกษาดูงาน
12. ใบลาติดตามคู่สมรส
13. ใบลาไปปฏิบัติงานองค์กรระหว่างประเทศ
14. ใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
15. ใบขอยกเลิกวันลา
16. แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
17. แบบขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประวัติ
18. แบบขอหนังสือรับรอง
19. แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
20. ใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404