การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
   - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย กับคู่มือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ(KPI)  
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)
 (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณภาระงานเพื่อเบิกค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)
   
  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
- ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
- ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประกาศฯ อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ยกเลิก) ประกาศฯ การกำหนดค่ากลาง และฐานในการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๒
   - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย กับคู่มือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ(KPI)  
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)
(ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณภาระงานเพื่อเบิกค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)
 - ประกาศฯ การกำหนดค่ากลาง และฐานในการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณภาระงานเพื่อเบิกค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)
   
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
   - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)
 (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณภาระงานเพื่อเบิกค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   การเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 9)
(ปรับค่าตอบแทนเริ่มจ้าง)
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)
(ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
   
  การเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
 - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย กับคู่มือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ(KPI) 
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณภาระงานเพื่อเบิกค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
   

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407

slotuntung slot untung