คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407