คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407