ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ว่าด้วยการลาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407