ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่เกษียณอายุราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุคับข้องใจ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการบังคับบัญชาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยอำนาจการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการสั่งโทษ วิธีการออกคำสั่ง ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการอุทธร์และการพิจารณาโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407

slotuntung slot untung