1. สำนักงานอธิการบดี

-  กองกลาง              

-  กองนโยบายและแผน          

-  กองพัฒนานักศึกษา

2. คณะครุศาสตร์

- สำนักงานคณบดี

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- สำนักงานคณบดี

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- สำนักงานคณบดี

5. คณะวิทยาการจัดการ

- สำนักงานคณบดี

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สำนักงานคณบดี

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สำนักงานผู้อำนวยการ

8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำนักงานผู้อำนวยการ

9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

- สำนักงานผู้อำนวยการ

10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สำนักงานผู้อำนวยการ

โครงสร้างบริหารงานสำนักงานอธิการบดี  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

- กองกลาง              

- กองนโยบายและแผน          

- กองพัฒนานักศึกษา

ในส่วนของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565  มี  10  งาน  ดังนี้

1. งานบริหารและธุรการ

2. งานเลขานุการผู้บริหาร

3. งานการเจ้าหน้าที่

4. งานคลัง

5. งานพัสดุ

6. งานทรัพย์สินและสวัสดิการ

7. งานกายภาพและอาคารสถานที่

8. งานประชาสัมพันธ์

9. งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ

10. งานนิติการ

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407