1. สำนักงานอธิการบดี

-  กองกลาง              

-  กองนโยบายและแผน          

-  กองพัฒนานักศึกษา

2.  คณะครุศาสตร์

- สำนักงานคณบดี

3.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- สำนักงานคณบดี

4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- สำนักงานคณบดี

5.  คณะวิทยาการจัดการ

- สำนักงานคณบดี

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สำนักงานคณบดี

7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สำนักงานผู้อำนวยการ

8.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำนักงานผู้อำนวยการ

9.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

- สำนักงานผู้อำนวยการ

10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สำนักงานผู้อำนวยการ

โครงสร้างบริหารงานสำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549  มีดังนี้ 

-  กองกลาง              

-  กองนโยบายและแผน          

-  กองพัฒนานักศึกษา

ในส่วนของ  กองกลาง  เป็นงานตามโครงสร้างของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แบ่งงานออกเป็น  10  กลุ่มงาน  ดังนี้

1.  งานบริหารและธุรการ

2.  งานประชุมและพิธีการ

3.  งานการเจ้าหน้าที่

4.  งานคลัง

5.  งานพัสดุ

6.  งานทรัพย์สินและสวัสดิการ

7.  งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

8.  งานประชาสัมพันธ์

9.  งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

10. งานนิติการ

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404