ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ
 

รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กำพล  วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธวัช  กงเติม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นิคม  โยกัญญา
กรรมการ

ผศ. ดร.นงลักษณ์  อานี
กรรมการ

ผศ.จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม
กรรมการ
 
ผศ. จ.ส.อ. ดร.จุฬา  เจริญวงค์
กรรมการ
 
ผศ. ดร.ธีรภัทร  กิจจารักษ์
กรรมการ
 
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
 
ผศ.ประธาน  เรียงลาด
กรรมการ
 
ว่าที่ ร.ต.ธีรภัทร์  ขอมน้อย
กรรมการ
 
ผศ. ดร.กมลวิช  ลอยมา
กรรมการและเลขานุการ
   
นางใกล้รุ่ง  เกตะวันดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407