ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลงานสอน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องแบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕
แนวทางปฏิบัติในการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404