สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
  แก้ไขมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ข้อ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404