สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
  แก้ไขมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ข้อ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407

slotuntung slot untung