หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ข้าราชการ
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
  ตามประกาศ ก.พ.อ. กำหนด
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
  พนักงานมหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุคับข้องใจ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการบังคับบัญชาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยอำนาจการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการสั่งโทษ วิธีการออกคำสั่ง ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการอุทธร์และการพิจารณาโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
  ลูกจ้างประจำ
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
  พนักงานราชการ
  ตามประกาศ ก.พ.อ. กำหนด
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประกาศฯ เรื่อง การให้ค่าจ้างตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นของลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่ในการสอน (อาจารย์ประจำพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศฯ เรื่อง การให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404