หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
  ข้าราชการ
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
  พนักงานมหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับฯ เรื่อง ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ข้อบังคับฯ เรื่อง ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ข้อบังคับฯ เรื่อง ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
  พนักงานราชการ
  ระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗
  ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประกาศฯ เรื่อง การพิจารณาจ้างผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407