ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบว่าด้วยการลาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407