หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  ข้าราชการ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
  พนักงานมหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ว่าด้วยการลาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการทำผลงานหรือการจัดทำเอกสาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น และการให้เงินรางวัลแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ นำระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ มาใช้เป็นคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศ เรื่อง  มาตราฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมสัมมนาพ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศ เรื่อง โครงร่างการการจัดทำคู่มือ ผลงานเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศ เรื่อง การนำคุณวุฒิมาใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับการนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๕๗
  พนักงานราชการ
  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404