1. แบบหนังสือขออนุญาตลาออกจากราชการ
2. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวันลา
3. คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร
4. บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
5. ใบลาพักผ่อน
6. ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
7. ใบลาอุปสมบท
8. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
9. ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
10. ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
11. ใบลาไปศึกษาดูงาน
12. ใบลาติดตามคู่สมรส
13. ใบลาไปปฏิบัติงานองค์กรระหว่างประเทศ
14. ใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
15. ใบขอยกเลิกวันลา
16. แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
17. แบบขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประวัติ
18. แบบขอหนังสือรับรอง
19. แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
20. ใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ

1. แบบฟอร์มขอเทียบเคียงสาขาวิชา
1.1 บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์กลับ
1.2 แบบฟอร์ม
1.3 ตัวอย่าง
1.4 การกำหนดชื่อสาขาวิชา ตามประกาศ กพอ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 มิถุนายน 2561
2. แบบฟอร์มคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
3. แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560
4. บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการปรับปรุงใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ พ.ศ. 2560
5. บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการปรับปรุงใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ พ.ศ. 2564
6. คำชี้แจงประกอบการแก้ไขตำรา/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
7. แบบฟอร์มคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564
8. แบบประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565
9. แบบประเมินตำรา/หนังสือ พ.ศ. 2565
10. บันทึกข้อความ-ขอส่งผลงานวิชาการประเภททั่วไป-ตามประกาศ-ก.พ.อ. 2564-เสนอคณบดี
11. บันทึกข้อความ-ขอส่งผลงานวิชาการประเภททั่วไป-ตามประกาศ-ก.พ.อ. 2564-เสนออธิการบดี
12. บันทึกข้อความ-ขอประเมินการสอนไว้ล่วงหน้า-ตามประกาศ-ก.พ.อ. 2564-เสนอคณบดี

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404