นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐)
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  รายงานข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖
  คำสั่งฯ ที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๕ การมอบอำนาจและมอบหมายงานและให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  บุคลากร สายวิชาการ
  บุคลากร สายสนับสนุน
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุคับข้องใจ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจ พ.ศ. ๒๕๖๕
มาตรฐานทางจริยธรรม
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ฟอร์มการรายงายผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและให้คำปรึกษาฯ
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและให้คำปรึกษาฯ
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาฯ
  แนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  เอกสารแผ่นพับ Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407