นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  บุคลากร สายวิชาการ
  บุคลากร สายสนับสนุน
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายงานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  รายงานการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  รายงานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 ต่อ งานสรรหา 1150,7400, งานธุรการ 1117,7405, งานวิชาการ 1153,7402, หัวหน้างาน 3217,7404